7 orang pencetus berdirinya RCI/LRCI 1987

Bambang Sakti – Gunarso-Hadi Rubiyanto – Johnny Pulunggono – Indra Tjahja Kadi – Boediarto – Martopo Sudjarwo